Jednoduchá stavba

  • Slovník pojmov
    Kategória: J
jednoduchá stavba

Pokiaľ Váš rodinný dom spadá do kategórie jednoduchá stavba, nemusíte žiadať stavebný úrad o samostatné územné rozhodnutie. Podáte žiadosť len o stavebné povolenie.

Zákon č. 50/1976 Zb. (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – stavebný zákon) § 139b

(1) Jednoduché stavby sú

  • bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie
  • stavby na individuálnu rekreáciu
  • prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m
  • oporné múry
  • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m
  • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2

(2) Stavby uvedené v odseku 1 písm. c) a e) sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.

(3) Za jednoduché stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení a stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.