Čo je to kolaudácia stavby?

  • Autor
    Mário Majoroš
  • Fáza
    Kolaudačné rozhodnutie
Kolaudácia stavby

Pokiaľ Vám realizácia stavby prebehla úspešne, je na rade kolaudácia stavby, resp. kolaudačné konanie.

Kolaudačné konanie

Kolaudácia je finálnou fázou stavebného konania. Výsledkom celého procesu kolaudačného konania je získanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré Vám umožní svoj dom užívať. Kolaudačné rozhodnutie vám po splnení stanovených podmienok vydá stavebný úrad, na ktorom ste vybavovali stavebné povolenie.

Podstatou kolaudačného rozhodnutia je overenie dodržania podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia, a či boli splnené všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Vydaniu kolaudačného rozhodnutia predchádza ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na mieste stavby. Pracovník stavebného úradu kontroluje dodržanie podmienok, a či bola stavba postavená podľa overenej projektovej dokumentácie zo stavebného konania.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. Stavebník okrem identifikačných údajov uvedie aj prílohy potrebné pre konanie. Ak je žiadosť neúplná, stavebný úrad konanie preruší a urči lehotu na jeho doplnenie. Účastníkmi konaní sú stavebník, vlastník stavby alebo vlastník pozemku ak ide o osoby rozdielne od stavebníka, a projektant stavby. Ak je stavba realizovaná svojpomocne, účastníkom konania je aj stavebný dozor.

Dokumenty ktoré sú potrené pre kolaudačné rozhodnutie sa obstarávajú už pri samotnej realizácii stavby. Na základe uvedeného preto odporúčame oboznámiť sa s rozsahom potrebnej dokumentácie aby ste si ich vedeli zaobstarať priebežne.

Po vydaní kolaudačného rozhodnutia je možné užívať stavbu len na účel uvedený v rozhodnutí. Ak budete chcieť užívať stavbu alebo jej časť na iný účel, musíte požiadať o zmenu účelu užívania. V konaní o zmene účelu užívania bude stavebný úrad hodnotiť, či je stavba alebo jej časť spôsobilá plniť nový účel aj bez stavebných úprav.

Samostatne je upravená kolaudácia pri dodatočnom povolení stavby. V prípade, ak je stavba už postavená, avšak bez stavebného povolenia, stavebný úrad spojí konanie o dodatočnom povolení stavby spolu s kolaudáciou.

Kolaudačné rozhodnutie zároveň slúži ako doklad na pridelenie súpisného čísla mestom/obcou, na územní ktorom sa stavba nachádza. Okrem kolaudačného rozhodnutia sa dokladá aj porealizačný geometrický plán a adresný bod.

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.