Ideová urbanisticko - architektonická súťaž Luník IX

Sídlisko Luník IX, Košice, Slovensko 2017

Ocenenie:

Status:

Autori:

odmena

verejná, jednokolová

Miloš Hájnik

Maroš Kostelanský

„Nemôžeme vyriešiť problémy s rovnakým spôsobom myslenia, aký sme použili, keď sme ich vytvorili.”  /Albert Einstein/

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Koncepcia návrhu pracuje s územím v dlhodobom horizonte a svojou variabilitou ponúka veľké množstvo možností rozvoja sídla s určením jasných pravidiel verejného priestoru.

Navrhujeme problém riešiť ako systém, ktorý definuje podmienky rozširovania a rastu v určených hraniciach územia, ale s dôrazom na verejný priestor, poloverejný priestor a súkromný priestor.

Návrh prísne vymedzuje plochu verejného priestoru v podobe námestia a zachováva a dopĺňa potrebnú občiansku vybavenosť. Okolo tohto námestia,

a v okolí revitalizovaného Myslovského potoka je

v presnom module rozmiestnená obytná zóna.

Základným prvkom obytnej zóny je jeden blok 30x30m. Tvorí ho 25 modulov s rozmerom 6x6 m. Bloky sú od seba vzdialené vždy o dva moduly (12 m), ktoré tvoria poloverejný - pobytový priestor  

pre obyvateľov blokov, a súčasne ide o rezervu

pre plánované vybudovanie cestnej siete a pre možnosť spájania blokov.

Po schválení územného plánu

sa pristúpi k výstavbe rodinných domov formou svojpomocnej výstavby na vopred

vytipovaných územiach.  

Územie sa prirodzene rozširuje

v predpísanej miere a podľa
ohraničenia územia. Nájomníci sa z bytoviek sťahujú do domov.

Posledné bytové domy boli určené k demolácii a sídlisko

sa prirodzene rozvíja. Vzniká verejný priestor s občianskou vybavenosťou.

Bloky, na ktorých je možné stavať už

v prvej fáze. Nie sú v kolízii s infraštruktúrou, stavebnými objektami, ani vrámci

majetko - právneho vzťahu.

PRÍSTREŠOK

RODINNÝ DOM

NÁJOMNÝ BYT

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

milos.hajnik@gmail.com

+421 944 419 796