Územný plán

  • Slovník pojmov
    Kategória: U

Územný plán slúži ako kľúčový nástroj pre riadenie a plánovanie územia a zabezpečuje koordináciu a súladný rozvoj v rámci daného územia.

Územný plán je dokument, ktorý obsahuje informácie o území určenom pre výstavbu a rozvoj. Jeho úlohou je zabezpečiť usporiadanie územia s ohľadom na jeho hospodárske a environmentálne využitie, ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt, potreby obyvateľov.

Určuje územie pre rôzne účely, ako sú obytná zóna, priemyselná zóna, obchodná zóna, rekreačné oblasti a podobne. Okrem toho, môže obsahovať aj informácie o ochrane prírody, krajiny, vodných zdrojov, kultúrnych pamiatok a podobne.

Slúži ako základný nástroj pre riadenie a plánovanie územia. Je dôležitý pre územné plánovanie a určuje, aké činnosti sú povolené v danom území a aké obmedzenia sú na ne kladené. Stanovuje podmienky pre vydávanie stavebných a iných povolení.

Zabezpečuje, aby výstavba a rozvoj v danej oblasti boli koordinované a súladné s verejnými záujmami a potrebami obyvateľov. V prípade, že sa nejaká aktivita alebo výstavba navrhovaná v územnom pláne nezodpovedá s verejnými záujmami, môže byť odmietnutá alebo obmedzená.

Územnoplánovacia dokumentácia komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj. Ďalej životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Územnoplánovacia dokumentácia sa spracúva pre stupeň celoštátny, regionálny, pre obce a časti obce.

Mestá a obce s viac ako 2 000 obyvateľmi sú povinné mať územný plán obce. Ostatné obce sú povinné mať územný plán obce, ak

  • treba riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť verejnoprospešné stavby
  • to vyplýva zo záväznej časti územného plánu regiónu, najmä na splnenie medzinárodných záväzkov alebo na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia celoštátneho významu

Väčšina krajín má legislatívu, ktorá vyžaduje, aby všetky obce a mestá mali územný plán. Môže byť povinný aj pre väčšie priemyselné zóny alebo územia s významnými prírodnými hodnotami alebo kultúrnym dedičstvom. V každej krajine môžu byť pravidlá pre to, kto a ako môže vytvárať územné plány. Napríklad v niektorých krajinách môže byť  vytvorený a schválený centrálne vládou alebo regionálnym regulačným orgánom.

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.