Stavebné povolenie

  • Slovník pojmov
    Kategória: S

Na základe znenia stavebného zákona, v stavebnom povolení určuje stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhoduje o námietkach účastníkov konania.

Stavebné povolenie je oficiálny dokument, ktorý udelený stavebným úradom, ktorý oprávňuje stavebníka začať so stavebnými prácami. Je to základný právny nástroj, ktorý upravuje proces stavebných prác a zaručuje, že sa stavba vykonáva v súlade so zákonom a stavebnými predpismi.

Obsahuje podrobné informácie o plánovanej stavbe, ako sú jej rozmery, umiestnenie, konštrukcia, technické riešenia a podobne. Na získanie stavebného povolenia je potrebné predložiť kompletnú dokumentáciu, ktorá zahŕňa architektonickú, stavebnú a technickú dokumentáciu, posudky a stanoviská a podobne.

Cieľom stavebného povolenia je zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu stavby. Taktiež ochrániť životné prostredie a zaručiť, že stavba bude slúžiť svojmu účelu a bude spĺňať stanovené normy a predpisy. Stavebné povolenie je preto dôležité pre všetky druhy stavieb, od rodinných domov až po veľké komerčné budovy a priemyselné závody.

Bez neho nie je možné začať so stavebnými prácami a nedodržanie povinnosti získať stavebné povolenie môže mať pre stavebníka vážne právne dôsledky. Ako sú sankcie a následná povinnosť odstrániť stavbu. Preto je dôležité získať stavebné povolenie pred začatím akejkoľvek stavebnej činnosti.

Rozhodnutie o stavebnom povolení je úradný dokument, na základe ktorého môže žiadateľ začať s výstavbou. Ide o proces, v ktorom žiadateľ žiada stavebný úrad a dotknuté orgány o posúdenie jeho stavebného zámeru na stavebnej parcele. Žiadosť o stavebné povolenie spolu s projektovou dokumentáciou posudzuje vo vzťahu k územnému plánu obce a dodržania stavebných technických noriem. Po overení, že predložený projekt dané spĺňa, stavebný úrad vydá právoplatné stavebné povolenie stavby.

Stavebník je po vydaní povolenia povinný začať s výstavbou do dvoch rokov (minimálne urobiť prvý výkop). V opačnom prípade platnosť povolenia zaniká a je potrebné prejsť obdobným procesom.

Tu je niekoľko krokov, ktoré treba vykonať:

  1. Vypracovanie projektu stavby: Na začiatku musí byť vypracovaný projekt stavby, ktorý zahŕňa architektonickú, stavebnú a technickú dokumentáciu, výkazy a posudky potrebné pre stavebné povolenie.
  2. Predloženie dokumentácie na stavebný úrad: Po dokončení projektu je potrebné predložiť kompletnú dokumentáciu na stavebný úrad. Tu sa dokumentácia posúdi a preverí, či splňuje všetky požiadavky, normy a predpisy.
  3. Získanie stanovísk a posudkov: Stavebný úrad získava stanoviská a posudky od rôznych orgánov a inštitúcií, ako sú napríklad katastrálny úrad, hasičský zbor, ochrana prírody, vodohospodárske inštitúcie a podobne.
  4. Verejná prezentácia projektu: V prípade, že sa jedná o väčšiu stavbu, je potrebné predstaviť projekt verejnosti a získať jej súhlas.
  5. Získanie stavebného povolenia: Po posúdení dokumentácie, získaní potrebných stanovísk a splnení všetkých požiadaviek je vydá stavebné povolenie.

Kontakt

Pre spracovanie cenovej ponuky nám prosím pošlite nasledujúce informácie a podklady: adresa riešeného zadania, čísla parciel, Vaše predstavy a zadanie, fotografie, a podobne.

Dohodnite si s nami stretnutie alebo online konzultáciu.

Kontaktný formulár
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Sem presunte súbory alebo vyberte z PC
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kopírovanie obsahu z tejto stránky je bez písomného súhlasu štúdia zakázané.